16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хронометраж робочого часу зразок

Хронометраж. Мета й завдання хронометражу;

Методи вивчення затрат робочого часу спостереженням.

У нормуванні праці важливе значення має всебічно вивчення витрат робочого часу спостереженням. Сутність такого вивчення полягає в тому, що виділені для цієї мети особи фіксують протягом усього робочого дня (або його частини) витрат робочого часу стосовно робітника або механізму (устаткуванню) за допомогою спеціальних апаратур (годинники, секундомір, хронометр).

Результати спостережень аналізуються й служать вихідними даними для вдосконалювання організації праці й розробки норм. Вивчення робочого часу спостереженням виробляється з диференціацією його витрат відповідно до встановленої класифікації.

Це дозволяє виявити дефекти в організації виробничого процесу і їхні причини, що породжують, по кожному виді виконуваної роботи.

У практичній роботі підприємств по встановленню норм і впровадженню наукової організації праці вивчення витрат робочого часу спостереженням і часу використання встаткування виробляється двома методами:

1. Методом безпосередніх вимірів витрат часу із застосуванням хронометражу й фотографії

2. Методом моментных спостережень, що складається в реєстрації й обліку числа моментів різних видів робіт, виконуваних робітниками або встаткуванням, з наступним визначенням їхньої питомої ваги й абсолютних значень витрат часу.

Основним методом вивчення витрат робочого часу на гірських підприємствах є метод безпосередніх вимірів.

Залежно від призначення, ступеня охоплення й деталізації досліджуваних витрат робочого часу й часу використання встаткування застосовуються три способи (виду) вивчення витрат робочого часу спостереженням:

1. Фотографія робочого часу

Хронометраж – метод визначення фактичної тривалості виконання окремої або послідовно взаємозалежної групи операцій, їхніх частин або елементів.

За допомогою хронометражу вивчають витрати часу на виконання повторюваних ручних або машинно-ручних операцій для встановлення нормальної їхньої тривалості (нормами).

Хронометраж – метод вивчення витрат часу на проведення певної роботи, виготовлення деталей або виконання окремих операцій.

Проведення хронометражу:

Проведення хронометражу вимагає певної підготовчої роботи. Необхідно чітко визначити об’єкт вивчення (операцію, набір операцій), розчленувати його на окремі елементи, установити їхні точні границі (фіксажні крапки), що позначають початок і кінець елемента. Тільки після цього можна приступати безпосередньо до спостережень.

Досліджувана операція при хронометражі розчленовується на прийоми й в окремих випадках на рухи, які вивчаються з погляду послідовності виконання їх, тривалості й доцільності.

У результаті створюється можливість виявити найбільш раціональні прийоми й способи виконання елементів операцій з найменшими витратами часу. На цьому засноване вивчення методів роботи передових робітників і передачі їхнього досвіду виконання окремих прийомів роботи іншим робітником.

Хронометраж є одним із прийомів технічного нормування. Проводиться він, як правило, для вивчення оперативного або підготовчо-заключного часу при ручній або машинно-ручній роботі з метою встановлення норми часу на операцію, перевірки й уточнення діючих норм, вивчення передових методів і прийомів праці.

Основне завдання хронометражу – установлення точних витрат робочого часу. Тому, щоб уникнути можливих помилок, необхідно провести кількаразові виміри повторюваних елементів і операцій. Число таких вимірів визначається тривалістю операції: чим вона коротше, тим їх повинне бути більше.

Ціль хронометражу:

1. Якщо метою хронометражу є вивчення передових прийомів праці, то об’єктом спостереження вибираються робітники, що домоглися найкращих результатів.

2. Якщо матеріали хронометражу будуть використані для встановлення нових норм часу, то він проводиться серед робітників, що домоглися середньої продуктивності праці.

3. Якщо ж вивчаються причини невиконання встановлених норм, то хронометраж проводиться як серед тих, хто не виконує норми, так і серед тих, хто неї перевиконує.

Порівняння отриманих даних дає можливість визначити, що потрібно почати для поліпшення роботи відстаючих.

Безумовно, кращі результати хронометраж дає тоді, коли його проведенню активно сприяють робітники. Тому в підготовчий період важливо організовувати широке роз’яснення цілей хронометражу. Про це повинні вчасно подбати профспілкові комітети підприємства, цехів і інших підрозділів.

Застосування хронометражу в гірській промисловості:

У гірничорудній промисловості — хронометраж застосовується в основному при вивченні швидкості чистого часу буравлення шпурів з метою встановлення категорії буримости порід для визначення величини норми виробітку бурильникам і прохідникам, а також коли в досліджуваному механізованому процесі є часто повторювані операції (допоміжні операції при буравленні шпурів, елементи циклу екскавації, скреперної доставки).

Застосовується при вивченні витрат робочого часу на відкритих гірських роботах (екскавація, бурові роботи) і механізовані вантажно-розвантажувальних роботах на поверхні шахт і кар’єрів.

Види хронометражу:

а) суцільний хронометраж

б) вибірковий хронометраж

При хронометражі об’єктом спостереження можуть бути руху, прийоми й операції.

При вибірковому хронометражі вивчають окремі рухи, прийоми й операції.

При суцільному хронометражі вивчають всі рухи, що входять у прийом і всі прийоми, що утворять операцію.

Запис за поточним часом виробляється при суцільному хронометражі, а окремими розрахунками при вибірковому хронометражі.

Вибірковий хронометраж роблять одноступінчастим секундоміром, суцільний хронометраж — двухстрелочным секундоміром з основною й допоміжною стрілками.

Хід спостережень при хронометражі:

Проробивши всю підготовчу роботу, можна приступитися до спостереження. Для цього варто використати час усталеної роботи, приблизно через годину після початку зміни, коли виконавець увійшов у темп і ритм і працює найбільше продуктивно.

У ході спостереження спостерігач повинен:

1. Уловлювати початкові й кінцеву фіксажні крапки операції (прийому, руху)

2. Брати отсчеты часу по секундомірі й записувати їх у місця спостереження.

3. Помічати, як робітник виконує дану операцію (прийом, рухи), немає чи відхилень від нормального виконання й відзначати це в таблиці «Пояснення спостерігача»

4. Всі зупинки при виконанні операції (прийому, руху) спостерігач відзначає в таблиці «Зупинки й затримки»

(Приклад запису при хронометражі операції «Навантаження породи машиною ППМ-4»)

Тривалість хронометричного спостереження визначається достатнім для достовірних висновком числом виміром. Число спостережень залежить від характеру виконуваної роботи, умов праці й тривалих операцій.

Необхідне число вимірів установлене практикою (ННИ Праці)

Хронометраж рабочего времени юриста образец

Что такое хронометраж рабочего времени?

Подобный метод необходим для того, чтобы тщательно изучить, как именно работник проводит свое время на предприятии.

При помощи хронометража можно в процентном соотношении установить, сколько часов или минут уходит на отдых, сколько на плодотворную работу, а какое количество требуется на подготовку рабочего процесса.

Но для того, чтобы провести правильную оценку, необходимо отслеживать все действия сотрудника в определенный период. Чаще всего это один рабочий день, но не всегда за столь короткое время удается увидеть точную картину происходящего.

Поэтому аттестация может продолжаться на протяжении нескольких дней. Далее выносятся средние показатели, на основании которых делаются выводы.

При помощи хронометража можно не только выявить эффективность труда, но и создать более благоприятные условия для определенной должности.

Если окажется, что загруженность сотрудника слишком большая, ему могут дать помощников. В целом, данные хронометража являются хорошим способом для оптимизации рабочей системы.

Это особенно удобно для крупных предприятий и поточного производства с повторяющимися элементами рабочего процесса.

Если проводить подобную аттестацию периодически, можно снизить риск плохой производительности компании. Но для этого необходимо составлять хронометраж при первых намеках на проблему. У работодателя есть право самостоятельно инициировать подобные проверки.

Хронометраж не является обязательным, но при наличии производственной необходимости сотрудники не могут отказаться от прохождения подобной аттестации.

Такая процедура проводится специальной комиссией, куда входят нормировщики, то есть, наблюдатели, а также специалисты отдела кадров и непрофильные сотрудники по приказу начальства. Более того, сотрудник имеет право самостоятельно провести хронометраж. Это может быть для него и плюсом, и минусом.

С одной стороны таким способом можно доказать, что человек перерабатывает. Но при самостоятельной фиксации рабочих процессов и внесения всей информации в документ, будет тратиться дополнительное время. Это приведет к тому, что исследование будет необъективным. Поэтому чаще всего самостоятельный хронометраж заменяют обычным.

Данный процесс может проходить несколькими способами. Он может быть непрерывным, то есть продолжаться все рабочее время, а также выборочным с замером временных трат только на определенные операции.

Хронометраж может быть и цикловым. Здесь производится замер потраченного времени только на циклично повторяющиеся операции. При составлении отчетных документов могут быть использованы и фотографии. Это называют фотохронометражом.

Хронометраж рабочего времени бухгалтера пример

Хронометраж — это, по сути, инвентаризация рабочего времени: выявление его количественных показателей применительно к локальным бизнес-процессам (производственным, управленческим).

В проведении хронометража своего рабочего времени может быть заинтересован также и сам сотрудник — в целях повышения продуктивности работы, следствием чего станет более интенсивное выполнение планов при их наличии и в конечном счете — получение более высокой зарплаты.

На основании полученных данных рассчитывается размер зарплаты трудящихся (оклада и доплат, надбавок стимулирующего характера), а также стоимость услуг, оказываемых организацией. Нормирование труда является важным элементом системы управления персоналом организации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Законодательство не обязывает предприятие использовать конкретные образцы документов, поэтому руководство вправе предложить использовать собственные формы отчетности.

Шаг 1. После сбора всей необходимой теоретической информации приступайте к выполнению замеров.

 • о существовании проблем (в т. ч. технических) в организации труда отдельного сотрудника или группы трудящихся, выливающихся в потери рабочего времени;
 • о затратности по времени той или иной работы или операции и т. д.
Читать еще:  Мтс как проверить за что снимают деньги

Основные задачи

Само слово буквально означает «измерение времени». Буквально следует понимать, что – это и процесс отслеживания занятий сотрудников, планирования рабочего времени, и соответствующий документ, где фиксируются эти сведения (образец заполнения приводится в соответствующем разделе).

Основные задачи изучения организации рабочего времени в компании следующие:

 1. Анализ эффективности труда сотрудников: максимальные часы загрузки, общее время простоя, производительность труда с точки зрения выработки времени и т.п.
 2. Оценка загруженности оборудования, времени простоя.
 3. Разработка рекомендации по экономии ресурсов (электроэнергия и др.).
 4. Общая оценка эффективности труда с точки зрения ресурса времени, а также оценка по отдельным сотрудникам (при необходимости).

Таким образом – это процедура инвентаризации рабочего времени, и образец заполнения соответствующего документа должен учитывать особенности конкретной компании.

Как написать хронометраж рабочего дня

Хронометраж рабочего времени представляет собой технологию изучения различных временных затрат посредством измерения и фиксации длительности действий, которые подлежат выполнению.

Что он собой представляет? Хронометраж включает в себя описание рабочей системы, и в особенности технологии производства, условий и способа труда, а также определяет относительное количество, степень результативности, параметры влияния и фактическое время для различных этапов рабочего процесса.

Хронометраж может осуществляться в привязке к конкретному технологическому процессу — например к этапам выпуска товаров, производимых на фабричной линии предприятия. В этом случае объектами хронометража могут быть:

 • погрузка материалов на конвейер;
 • сборка изделия на конвейере;
 • проверка качества собранного изделия;
 • спуск готового и проверенного изделия с конвейера.

Либо те же самые процессы, но выполняемые конкретными работниками (отвечающими за погрузку, сборку и т. д.). Касательно единиц измерения длительности действий или занятий сотрудника — таковые могут выражаться в секундах, минутах, часах, иногда днях.

Хронометраж рабочего времени — образец заполнения

Кто должен проводить хронометраж? Необходимо учесть тот факт, что проведение хронометража рабочего времени не является обязательным по действующему законодательству, то есть работодатель волен самостоятельно определять целесообразность внедрения данной процедуры. Хронометраж рабочего времени могут проводить:

 • штатные нормировщики (наблюдатели);
 • непрофильные специалисты, на которых эта обязанность возложена соответствующим приказом руководителя.

Кроме того, работник может провести хронометраж рабочего времени самостоятельно, однако при этом необходимо учесть следующие моменты:

 • дополнительный расход времени за счет фиксации результатов замеров;
 • возможная необъективность исследований.

Хронометраж рабочего времени: ведение, образец

 • Максимально точного упорядочивания данных, а также результативности по этапам процессов.
 • Полностью самостоятельного сохранения и дальнейшей подготовки этой информации в процессе оценки, а также при ее завершении.
 • Достаточно быстрой промежуточной оценки, а также графического представления наиболее важных результатов в процессе измерения.
 • Максимально быстрой оценки полученных данных в соответствии с заранее определенными критериями, исключая при этом возможность каких-либо ошибок.
 • Дальнейшей поддержки в процессе развития системы планового времени.

При этом практически любой хронометраж рабочего времени (образец заполнения) предусматривает поддержку системы хронометража распределенного времени при групповой работе, а также поддерживает функцию мультимоментного наблюдения.

Образец заполнения хронометража рабочего времени

Это может регулярно происходить после некоторого количества циклов или же осуществляться нерегулярным образом.В зависимости от типа работы, а также особенностей, которые имеет хронометраж рабочего времени (образец заполнения см. выше), выбирается и конкретная технология.

 • Отчет о проделанной работе: образец
 • Норма выработки: формула. Как рассчитать норму выработки?
 • Норма рабочего времени в год: продолжительность, особенности расчета и рекомендации
 • Суммированный учет рабочего времени.

Баланс рабочего времени на 2018 год

Выбираются оптимальные варианты технологии работы, организации рабочего места, позволяющие получить наилучшие результаты труда. Также пересматривается режим работы и отдыха трудящихся.

По окончании процедуры работодатель устанавливает необходимые нормы труда для нормального хода работы организации. Как создать фотографию рабочего дня Работодатель может разработать свои правила и порядок определения нормирования труда.

Одним из вариантов определения норм труда является фотография рабочего места. Она представляет собой систему изучения затрат рабочего времени, которое требуется работнику для выполнения определенного объема работ.

При этом на практике выделяют различные виды «фотографирования»: индивидуальную (т.е. одного работника), групповую (т.е. группы работников), самофотографию.

Хронометраж рабочего времени и нормирование труда

Образец листа хронометража рабочего времени вы найдете по расположенной ниже ссылке: Лист хронометража – пример. Особенности организации процедуры наблюдения При проведении хронометража рабочего времени надо учесть следующее:

 • Лицо, ответственное за проведение хронометража, должно обладать определенной компетентностью, позволяющей вести наблюдения и описывать этапы работы, не взаимодействуя с работником для уточнения природы тех или иных его действий.
 • Работа наблюдателя должна быть организована таким образом, чтобы его влияние на соответствующего работника было минимизировано или исключено полностью (т. е. необходимо заранее продумать расположение наблюдателя, обеспечить его всеми необходимыми техническими средствами и иными материалами и т.

Хронометраж рабочего времени – образец заполнения и примеры

Пример заполнения хронокарты для главного бухгалтера: Результаты и их интерпретация Вносить результаты замеров нужно в соответствующие позиции бланка карты. При этом проведение интерпретации данных по хронометражу возможно несколькими вариантами:

 • путем визуального наблюдения при изучении статистики действий сотрудника;
 • факторным методом, при котором производится сравнительный анализ собранных при исследовании данных;
 • установление зависимости между полученными параметрами, показывающими динамику движений сотрудника, и иными данными, имеющими существенное значение для производства.

При проведении исследований эти 3 метода интерпретации полученных в ходе хронометража замеров осуществляются наблюдателем или его компетентным коллегой прямо во время проведения слежения за рабочим процессом.

Как написать хронометраж рабочего времени

Образец заполнения и пример листа хронометража рабочего времени Заключительной частью подготовительного этапа является подготовка бланков листов хронометража рабочего времени. Рис. 3. Образец заполнения карты хронометража рабочего времени Заполнение образца карты хронометража рабочего времени:

 • В строках перечисляются последовательно технологические операции измеряемого вида работы (в нашем примере – разгрузки автомобилей).
 • По таблице на рисунке 2 определяется количество необходимых замеров каждой операции.
 • Зафиксированное время операции вносится в ячейки соответствующей строки, в примере – 19 замеров операции «Подъем поддонов».
 • Рассчитываем коэффициент устойчивости хроноряда (делим максимальное время операции на минимальное).

Как составить хронометраж рабочего времени

Выбор первого или второго варианта сбора данных зависит от специфики конкретной трудовой функции сотрудника, а также от технической возможности и эффективности фиксировать ту или иную разновидность данных для хронометража первым или вторым способом.

Например, если речь идет о фиксации данных об использовании профильных для трудовой функции человека программ, то оптимальный способ решения данной задачи — автоматизация, предполагающая задействованность других программ, которые могут отслеживать, с какой интенсивностью работник обращается к своему ПО.

Если речь идет о хронометраже этапов конвейерной сборки изделий, то может быть более предпочтительным (в силу менее сложной технической осуществимости) использование метода ввода данных в форму хронометража вручную.

Кроме того, хронометраж является источником, который позволяет фиксировать в себе самый широкий спектр сведений.

Какими они могут быть? Где ознакомиться с образцом хронометража рабочего времени? Для чего нужно проведение хронометража рабочего времени? Как подготовить формы для хронометража рабочего времени? Как осуществляется сбор данных по хронометражу? Как осуществляется интерпретация хронометража? Как может выглядеть пример хронометража рабочего времени на практике? Итоги Для чего нужно проведение хронометража рабочего времени? Под хронометражом рабочего времени понимается процесс, в ходе которого сотрудник самостоятельно или при содействии коллег, имеющих необходимые компетенции, осуществляет мониторинг собственных действий в период нахождения на работе на предмет их содержания и продолжительности.

Хронометраж рабочего времени: образец. Хронометраж рабочего времени медсестры и врача

Для эффективного управления ресурсами необходим их анализ. Чтобы сделать вывод о рациональном использовании отведенного времени на выполнение трудовых обязанностей работником, специалисты по нормированию проводят хронометраж рабочего времени. С помощью такого исследования решаются 2 задачи: определяются фактические затраты на выполнение трудовых операций и устанавливается структура временных затрат в рабочей смене. На основании полученной информации разрабатываются нормативы времени.

Рабочее время

Рабочее время состоит из затрат на выполнение трудовых обязательств и перерывов на отдых. Время, потраченное на выполнение трудовых обязательств, складывается из времени выполнения производственных задач и времени осуществления операций, несвойственных работнику, то есть тех, которых можно избежать.

Для выполнения производственного задания работник проходит несколько этапов: подготовительно-заключительный, оперативный и обслуживание рабочей зоны. Первый этап – подготовка рабочего места. Посмотрев хронометраж рабочего времени бухгалтера, можно сказать, что это включение компьютера, загрузка программы. К оперативному этапу относится непосредственная работа: проведение проводок, беседа с дебиторами, составление отчетов, расчет заработной платы. Обслуживание рабочего места бухгалтера – это сортировка документации по папкам, уборка канцелярских принадлежностей по местам.

Перерывы работника бывают регламентированными и нерегламентированными. Те, которые предусмотрены условиями труда – это отдых, время по организационно-техническим причинам. Дисциплинарные нарушения не предусмотрены условиями труда и относятся к простоям по вине рабочего.

Читать еще:  Погасить ипотеку за счет государства

Выходит, что хронометраж рабочего времени – образец детального описания действий трудящегося.

Методы изучения рабочего времени

Продолжительность, последовательность выполнения трудовых операций можно определить с помощью непрерывных и моментных наблюдений. Измерение рабочего времени непрерывным методом дает подробные данные о фактических затратах, однако он более трудоемок и неспособен охватить изучение большой группы работников.

Моментный метод основан на регистрации затрат в случайно выбранное время. Он простой, не требует специальной подготовки человека для его проведения, охватывает большее число наблюдаемых трудящихся, однако данные получаются очень усредненными.

Хронометраж рабочего времени относится к непрерывным наблюдениям, а вот фотография – к моментным.

Хронометраж

Изучение времени повторяющихся ручных или машинно-ручных операций происходит посредствам хронометража. Если осуществляется исследование временных затрат всех элементов операции — это сплошной хронометраж рабочего времени. Пример применения такого инструмента по нормированию труда можно встретить на любом заводе.

В случае изучения отдельных элементов производственного процесса применяют выборочный хронометраж. Например, изучая затраты труда медицинского работника, это может быть учет затрат времени на совершение инъекции.

Проведение хронометража рабочего времени целесообразно совершать через полчаса после начала смены и за час до ее окончания. Тогда затраты времени будут отражать точную информацию, потому что измерялись в период повышенной и пониженной производительности.

Подготовка и проведение хронометража

 1. Ознакомление с исследуемой операцией.
 2. Определение фиксажных точек, то есть дифференциация операции на элементы.
 3. Изучение организации исследуемого рабочего места.
 4. Создание условий для непрерывного совершения процесса.
 5. Внесение информации в бланк по описанию операции.

Проведение наблюдения начинается с пробного момента исследования, чтобы приблизительно знать продолжительность составляющих операции. Количество наблюдений может определяться из нормативных таблиц путем сопоставления известных данных: типа производства, длительности операции. Чтобы провести хронометраж рабочего времени медсестры и узнать число замеров, можно воспользоваться таблицей № 1.

Обработка результатов

Во время наблюдения на получение данных играет роль человеческий фактор и не исключены дефектные замеры, которые должны быть отмечены при хронометраже. При обработке результатов их необходимо удалять.

После изъятия из ведомости учета дефектных замеров просчитывается продолжительность каждой составной части операции и формируются хроноряды. Если посмотреть на хронометраж рабочего времени (образец приведен ниже), то видно, что хроноряд – это время по каждому элементу операции и наблюдению. Например, по совершению инъекции медсестрой хроноряд представлен цифрами в таблице № 2.

Изъятие шприца из упаковки, соединение корпуса с иглой

Щелчок установки иглы

Вскрытие ампулы, наполнение шприца раствором и удаление воздуха из шприца

Выделение из иглы раствора

Смачивание ваты спиртом, протирание места укола, введение иглы в мышечную ткань

Ощущение запаха спирта

Введение раствора, извлечение шприца, обработка места ватой со спиртом

Утилизация отработанного шприца

Хронометражная таблица по нормированию времени на одну инъекцию медсестрой на практике должна содержать 20 замеров, поскольку затраченное время на всю операцию составляет 2 минуты. В качестве примера для большей наглядности количество наблюдений было сокращено до пяти.

Коэффициент устойчивости

Следующим шагом обработки результатов является определение коэффициента устойчивости для оценки хроноряда, который равен отношению максимального к минимальному по продолжительности работ значению. Существует таблица нормативных значений устойчивости.

Для каждого элемента операции есть свой нормативный и фактический коэффициент. Посмотрев на хронометраж рабочего времени, пример которого приведен выше, видно, что Ку для первого элемента равен 10_7=1,4, второго – 1,3, третьего – 1,1 и четвертого – 1,1. Обращаясь к таблице нормативных значений, определяем, что все элементы операции по времени превышают 10 секунд, относятся к ручному труду и являются массовым типом. То есть Кунормативный равен 1,5. Значения фактические не превышают нормы, поэтому хронометражный ряд устойчив, и наблюдение считается качественно проведенным. Если ситуация складывается наоборот, то есть Куфактическое больше норматива, тогда удаляются из ряда крайние значения. Процедура повторяется до удовлетворения заявленного условия. Однако исключение не должно превышать 15 % всех замеров. В случае если в указанном примере хроноряд был бы неустойчив, то даже исключение одного значения уже превышает порог в 15 % (1 элемент=20%), и тогда потребовалось бы повторять хронометраж рабочего времени.

Средняя продолжительность

Последним показателям для расчета является средняя продолжительность. Определяется она как среднее арифметическое по всему хронометражному ряду. Наглядно, исходя из данных таблицы, это (8+7+9+10+8):5 = 8,4 секунды. Столько затрачивает в среднем медсестра на первый этап операции по совершению инъекции.

Полученные данные нужны для анализа затрат по отдельным составляющим операции. Нормировщики тогда рационализируют время: если существует возможность, предлагается частичная замена элементов ручной работы на машинную.

Хронометраж рабочего времени медсестры на совершение одной инъекции показал, что необходимо затратить 2,2 минуты. Результат получился делением суммы средней продолжительности каждого элемента на 60 секунд. Если не делить на 60, тогда значение будет в секундах.

Цели хронометража

 1. Получение данных для разработки или корректировки нормативов. В 2014 году для актуализации отраслевых норм в России был проведен хронометраж рабочего времени врача, по результатам которого выяснилось, что в среднем на прием больного уходит 5,5 минут. В Европе этот показатель составляет 8 минут.
 2. Выявление лишних действий в работе исследуемого объекта для составления норм рационального использования времени.
 3. Получение сведений о новых методах выполнения задания при наблюдении за передовыми рабочими на производстве.
 4. Выявление причин при невыполнении норм.

Хронометраж: образец

Объектом наблюдения являются социальные работники, которые оказывают услуги на дому. Задача исследования – оценка рабочего времени сотрудников и выявление резервов для рационального использования трудовой деятельности.

Подготовительным этапом будет создание комиссии по замерам и обработке результатов. Для проведения хронометража выбирается отрезок времени в 3 рабочих дня.

Хронометраж рабочего времени и нормирование труда

Что такое нормирование труда

Нормирование труда — это вид деятельности по управлению производством. Оно направлено на определение необходимых затрат времени для достижения определенных результатов труда. На основании полученных данных рассчитывается размер зарплаты трудящихся (оклада и доплат, надбавок стимулирующего характера), а также стоимость услуг, оказываемых организацией.

Нормирование труда является важным элементом системы управления персоналом организации. С его помощью возможно установить необходимость:

 • повышения эффективности использования трудового потенциала работников;
 • оптимизации их численного состава;
 • иных возможных изменений, учитывая специфику конкретной организации, а также ситуацию на рынке.

Кто такой хронометражист

Трудовую деятельность любого специалиста, особенно если это производственный процесс, можно разделить на операции и элементы. Цель привлечения в организацию хронометражиста — разработать нормативы основного и дополнительного времени, проверить обоснованность норм выработки, определить и впоследствии закрепить наиболее рациональный режим работы для данного подразделения организации.

Этот работник должен обладать определенными навыками и знаниями, в частности, знать, как изучать трудовой процесс, какие именно хронометражные наблюдения подойдут в данном случае, порядок их проведения, уметь обработать и проанализировать результаты своей работы. Уметь пользоваться приборами для фиксации затрат рабочего времени. Понимать основы физиологии и психологии труда, разбираться в организации труда.

Как следует из названия, в обязанности этого работника входят хронометражные наблюдения выполнения отдельных элементов операций технологического процесса. Измеряя, обрабатывая и анализируя трудовой процесс, хронометражист получает данные, которые ложатся в основу нормирования отдельных операций.

Результатом работы хронометражиста является аналитический отчет по результатам наблюдений. На его основе отбираются наиболее рациональные элементы операций для включения их в нормативы времени, можно проследить, где происходят потери рабочего времени, установить причины их возникновения и дать заключение о необходимых затратах времени, а также предложить мероприятия по устранению потерь рабочего времени.

Осовремененной сутью этой должности является так называемая фотография рабочего дня, когда сами работники в течение определенного времени ведут временной учет операций по своей работе. Потом все это анализируется, и делаются выводы относительно затрат на ту или иную операцию трудового процесса.

Как определить нормы труда

Нормы труда определяются с помощью хронометража. Перечислим основные процедуры в организации хронометража рабочего времени:

 • готовится форма документа, в которую будут вноситься результаты хронометража. Для конкретной должности или трудовой функции может составляться определенная форма;
 • организуется сбор данных. Его проводит наблюдатель, который следит за выполняемой работой сотрудника и вносит информацию о его трудовой деятельности в подготовленную форму;
 • проводится систематизация данных, которые были получены в процессе проведения хронометража.

Рабочий процесс анализируют на основе стандарта выполняемой работы. Выбираются оптимальные варианты технологии работы, организации рабочего места, позволяющие получить наилучшие результаты труда. Также пересматривается режим работы и отдыха трудящихся.

По окончании процедуры работодатель устанавливает необходимые нормы труда для нормальной работы организации.

Как создать фотографию рабочего дня

Работодатель может разработать свои правила и порядок определения нормирования труда. Одним из вариантов определения норм труда является фотография рабочего места.

Она представляет собой систему изучения затрат рабочего времени, которое требуется работнику для выполнения определенного объема работ. При этом на практике выделяют различные виды «фотографирования»: индивидуальную (т. е. одного работника), групповую (группы работников), самофотографию.

Читать еще:  Как считается первая половина дня

Образец групповой фотографии рабочего дня

В случае составления самофотографии эта работа проводится самим сотрудником. В течение всего трудового дня он должен вносить в отдельный документ информацию о видах работ, на которые было потрачено его рабочее время (обязательно указывается временной отрезок). Также вписываются данные о затратах времени на личные нужды и о потерях рабочего времени (например, проблемы с оборудованием или связанные с ожиданием клиентов). После этого проводится анализ полученных результатов (с помощью составления графиков и подсчетов). Форму документа, в который будут заноситься результаты наблюдения, работодатель может разработать самостоятельно.

Бланк индивидуальной фотографии рабочего времени

Фотография рабочего времени позволяет руководителю установить, сколько фактически работникам необходимо времени для выполнения определенной задачи, рационально ли они используют свое рабочее время.

Подобный инструмент выявит непродуктивные затраты рабочего времени и наладит тайм-менеджмент.

Порядок проведения фотографии рабочего времени должен быть закреплен в локальном нормативном акте организации (например, в инструкции). Ее следует утвердить приказом и ознакомить с документом всех работников под личную подпись. В инструкции нужно указать, что фотография производится только по специальному указанию руководителя.

Хронометраж робочого часу зразок

Тайм-менеджмент является очень удобным инструментом, который позволяет оценивать эффективность работы как отдельных сотрудников, так и целых отделов. Эта полезная информация может принести пользу и при необходимости сокращения штата.

Чтобы выявить самых плодотворных работников, следует оценить то, как они распоряжаются своим временем. Для этого существует несколько эффективных методов, одним из которых является хронометраж рабочего времени. Это инструмент аттестации сотрудника, который происходит по определенному алгоритму.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь через онлайн-консультант справа или звоните по телефонам бесплатной консультации :

Что такое хронометраж рабочего времени?

Подобный метод необходим для того, чтобы тщательно изучить, как именно работник проводит свое время на предприятии.

При помощи хронометража можно в процентном соотношении установить, сколько часов или минут уходит на отдых, сколько на плодотворную работу, а какое количество требуется на подготовку рабочего процесса.

Но для того, чтобы провести правильную оценку, необходимо отслеживать все действия сотрудника в определенный период. Чаще всего это один рабочий день, но не всегда за столь короткое время удается увидеть точную картину происходящего.

Поэтому аттестация может продолжаться на протяжении нескольких дней. Далее выносятся средние показатели, на основании которых делаются выводы.

При помощи хронометража можно не только выявить эффективность труда, но и создать более благоприятные условия для определенной должности.

Если окажется, что загруженность сотрудника слишком большая, ему могут дать помощников. В целом, данные хронометража являются хорошим способом для оптимизации рабочей системы.

Это особенно удобно для крупных предприятий и поточного производства с повторяющимися элементами рабочего процесса.

Если проводить подобную аттестацию периодически, можно снизить риск плохой производительности компании. Но для этого необходимо составлять хронометраж при первых намеках на проблему. У работодателя есть право самостоятельно инициировать подобные проверки.

Хронометраж не является обязательным, но при наличии производственной необходимости сотрудники не могут отказаться от прохождения подобной аттестации.

Такая процедура проводится специальной комиссией, куда входят нормировщики, то есть, наблюдатели, а также специалисты отдела кадров и непрофильные сотрудники по приказу начальства. Более того, сотрудник имеет право самостоятельно провести хронометраж. Это может быть для него и плюсом, и минусом.

С одной стороны таким способом можно доказать, что человек перерабатывает. Но при самостоятельной фиксации рабочих процессов и внесения всей информации в документ, будет тратиться дополнительное время. Это приведет к тому, что исследование будет необъективным. Поэтому чаще всего самостоятельный хронометраж заменяют обычным.

Данный процесс может проходить несколькими способами. Он может быть непрерывным, то есть продолжаться все рабочее время, а также выборочным с замером временных трат только на определенные операции.

Хронометраж может быть и цикловым. Здесь производится замер потраченного времени только на циклично повторяющиеся операции. При составлении отчетных документов могут быть использованы и фотографии. Это называют фотохронометражом.

Цели и функции

Главной целью, с которой проводится подобная аттестация, является определение эффективности работы сотрудника либо отдела. Более того, правильно проведенный хронометраж позволяет оптимизировать производство и количество кадров на определенной должности.

Если окажется, что для выполнения конкретного процесса люди тратят слишком много времени, от чего страдает производительность, должны быть открыты новые вакансии. С другой стороны, если будет выявлено, что некоторые работники тратят слишком много времени впустую, штат может быть сокращен либо оптимизирован.

Контроль за эффективностью работы на предприятии является одной из главных функций тайм-менеджмента, в том числе и такого инструмента, как хронометраж. Поэтому данный метод широко используется на предприятиях с большим штатом сотрудников.

В этой статье можно подробнее почитать о штатном расписании.

Правила проведения и требования

У этой процедуры имеются свои особенности. Поэтому когда работодатель либо сотрудник инициируют проведение хронометража, они должны подготовить необходимые документы, чтобы все соответствовало правилам.

Кроме того, существуют и другие требования к подобному типу аттестации. Они касаются, в том числе, и возможности контролеров просматривать место работы человека, за которым ведется наблюдение. Никаких преград для этого быть не должно. Тем не менее, контактировать сотрудники с наблюдателями не имеют права.

Одним из важных требований проведения хронометража является то, что работники должны быть заранее оповещены о предстоящей проверке. Для инициирования аттестации работодатель обязан соблюдать положения коллективного договора и трудового законодательства.

В процессе сбора данных и составления документов хронометража следует соблюдать все правила безопасности на предприятии.

Если наблюдатели ранее не сталкивались с работой в конкретном отделе, где имеет место наличие опасной техники, перед началом проверки они должны пройти инструктаж.

Также ответственные лица обязаны знать, как именно заполняются документы хронометража рабочего времени. Если в готовом листе хронокарты будут содержаться ошибки и помарки, бумага будет признана недействительной.

Основные этапы

Для того чтобы качественно провести процесс аттестации рабочего времени сотрудника, необходимо действовать по определенному алгоритму. Всего хронометраж делится на три основных этапа:

 1. Подготовительный, когда происходит подготовка необходимой документации, оповещение сотрудников и проведение инструктажа для наблюдателей;
 2. Непосредственно этап проверки;
 3. Выводы, которые делаются на основании данных из хронокарты. Чаще всего этой процедурой занимается руководитель предприятия либо высокопоставленные менеджеры.

Сам процесс проводится по определенной схеме. Для начала проверяющие должны ознакомиться с нормативами работ. Это позволит более четко определять отклонения от установленных параметров. Чаще всего на предприятии уже имеются конкретные рабочие нормативы.

Если же отдел новый, хронометраж может быть использован для их определения. Для этого наблюдение проводится за самыми лучшими и передовыми работниками компании. Их показатели должны стать рабочими нормативами для всех сотрудников компании, трудящихся в определенной сфере.

Процедура измерения рабочего времени предполагает фиксацию в документе каждого рабочего процесса, на который сотрудник тратит время. Тут записывается начало и конец периода выполнения отдельной операции либо группы работ.

Задачей наблюдателя будет записывать в таблицу все данные относительно не только работы, но и отдыха сотрудника. Тут должна иметься специальная колонка, где отмечается количество перерывов и их длительность.

В конечном итоге можно будет определить, сколько именно времени было потрачено на выполнение рабочих обязанностей, сколько на отдых и на подготовку к трудовому процессу. Подготовленные бумаги передаются на рассмотрение вышестоящему руководству, которое и будет делать окончательные выводы.

Пример

Аттестация может проводиться не только в отношении рядовых сотрудников, но и любого руководителя отдела, если это понадобится главному директору. К примеру, он может инициировать проверку трудового времени главного бухгалтера.

Для этого составляется бумага, где в обязательном порядке указывается наименование предприятия, должность и ФИО сотрудника, его опыт работы и стаж. Далее в документе прописывается дата проведения хронометража.

После заполнения верхней части документа можно переходить к центральной части, которые удобно сделать в виде таблицы. Здесь будет вноситься информация о начале и об окончании проведения замеров с обязательным названием операции. Фиксируется и свободное время сотрудника, к примеру, его перерывы на обед и по личным нуждам.

Единицей измерения должна быть минута. Дополнительно затраченное время может выводиться в процентах, что будет более удобным для восприятия.

В качестве примера можно взять таблицу хронометража рабочего времени главного бухгалтера:

 • Хронометраж рабочего дня главного бухгалтера ООО «Компания» Ивановой Марии Ивановны;
 • Стаж работы на предприятии 10 лет.

Источники:

http://studopedia.su/5_30902_hronometrazh-meta-y-zavdannya-hronometrazhu.html
http://mesto.okd1.ru/zakon/hronometrazh-rabochego-vremeni-yurista-obrazecz/
http://www.syl.ru/article/194701/new_hronometraj-rabochego-vremeni-obrazets-hronometraj-rabochego-vremeni-medsestryi-i-vracha
http://clubtk.ru/khronometrazh-i-normirovaniye-truda
http://bizakon.ru/kadry/obrazets-zapolneniya-hronometrazha-rabochego-vremeni.html

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: