5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фінансовий актив

Визначення і види фінансових активів.

Фінансові активиє специфічними неречовими активами, які являють собою законні вимоги власників цих активів на отримання певного, як правило, грошового доходу в майбутньому. За допомогою фінансових активів здійснюється передавання фінансових ресурсів від тих, хто має їх надлишок, тобто від інвесторів, до тих, хто потребує інвестицій. Ціна на будь-який фінансовий актив встановлюється на рівні, що характеризує зрівноваження попиту й пропозиції на цей актив.

Існує дві основні категорії фінансових інструментів, які суттєво відрізняються надійністю щодо отримання доходу — інструменти позики (облігації, векселі, казначейські зобов’язання тощо) та інструменти власності (акції) (рис. 1).

Інструменти власностіє безстроковими інструментами і засвідчують пайову участь інвестора в статутному фонді емітента (акціонерного товариства), тобто характеризують відносини співввласності між даним інвестором та іншими учасниками акціонерного товари­ства; дають право їх власнику на отримання доходу у вигляді диві­дендів, право на частку майна товариства при його ліквідації тощо.

Рис. 1 Класифікація фінансових інструментів

Характерною рисою інструментів позики є те, що вони відображають відносини позики між емітентом та інвестором і, як правило, пов’язані з виплатою доходу інвестору за надану емітентові позику. Крім того, вони характеризуються визначеним терміном обігу, тоб­то є строковими інструментами. До інструментів позики належать як кредитні інструменти, так і боргові цінні папери — облігації, векселі, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати тощо.

Зобов’язання по інструментах позики виконуються емітентом у першу чергу, а після цього, якщо є можливість, виконуються зобов’я­зання по інструментах власності.

Під похідними інструментами, або деривативами,розуміють ті фінансові інструменти, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з купівлею-продажем певних фінансових чи матеріальних активів. Ціни на похідні фінансові інструменти встановлюються залежно від цін активів, які покладені в їх основу і називаються базовими ак­тивами. Базовими активами можуть бути цінні папери, процентні ставки, фондові індекси, товарні ресурси, дорогоцінні метали, іноземна валюта тощо. Похідними фінансовими інструментами є ф’ючерсні, форвардні, опціонні угоди та свопи. Оскільки всі вони пов’язані з виконанням певних дій протягом визначеного періоду або у ви­значений момент у майбутньому, їх ще називають строковими уго­дами.

Одні зі строкових угод є обов’язковими до виконання, інші дають право виконати чи не виконати угоду. Одні орієнтовані на поставку активу, що лежить в основі угоди, інші практично ніколи не закінчу­ються реальною поставкою активу. Одні укладаються винятково на біржі, інші можуть бути як біржовими, так і позабіржовими. Стро­кові угоди для інвесторів та професійних учасників ринку виступа­ють ефективним механізмом страхування цінових ризиків і є висо­кодохідним об’єктом інвестування вільних фінансових ресурсів.

Залежно від механізму нарахування доходу фінансові інструменти поділяють на інструменти з фіксованим та плаваючим доходом. До інструментів з фіксованим доходом належать облігації, інші боргові зобов’язання з фіксованими процентними виплатами, а також привілейовані акції, по яких сплачується фіксований дивіденд. До інструментів з плаваючим доходомвідносять боргові зобов’язання зі змінними процентними виплатами та прості акції, оскільки дивідендні виплати по них наперед не визначені й залежать від роз­міру прибутку, отриманого підприємством протягом звітного періоду.

Реальна дохідність фінансових інструментів завжди коригується ринком. Дохідність інструментів, що перебувають в обігу на вторин­ному ринку, насамперед визначається ринковими процентними став­ками. При цьому дохідність фінансових активів з плаваючим дохо­дом безпосередньо коригується ставкою доходу, що змінюється відпо­відно до ринкових процентних ставок.

Дохідність інструментів з фіксованим доходом коригується зміна­ми в їх ринковій вартості. Так, при зростанні процентних ставок на ринку ринкова вартість боргових зобов’язань з фіксованим купоном зменшується, забезпечуючи інвестору вищий рівень доходу, ніж ку­понна ставка. При падінні процентних ставок на ринку ціни борго­вих зобов’язань із фіксованим купоном зростають, забезпечуючи інвесторам рівень доходу, нижчий від купонного. Проте в будь-якомуразі дохідність фінансового активу, що перебуває в обігу на вто­ринному ринку, відповідає ринковій дохідності інших фінансових активів, що є в обігу в цей момент на ринку і мають такий самий ступінь ризику та термін обігу, як даний фінансовий актив.

2. Властивості фінансових активів.

При прийнятті рішень щодо інвестування коштів учасник ринку аналізує основні характеристики фінансового активу. Якщо ці характеристики задовольняють певним вимогам, інвестор здійснює вкладення коштів, в противному разі для інвестування коштів вибираєтьсяінший фінансовий актив.

До основних характеристик фінансового активу належать термін обігу, ліквідність, дохідність, ризиковість, податковий статус, повороткість, подільність та ін. Деякі характеристики властиві тією чи іншою мірою всім фінансовим активам, деякі мають сенс лише для певних фінансових активів.

Терміном обігуфінансового активу називають відрізок часу до кінцевого платежу або вимоги ліквідації (погашення) фінансового активу. Залежно від терміну обігу фінансові активи поділяють на строкові та безстрокові. Фінансові активи, що мають обмежений термін обігу, називають строковими активами. Серед них виділя­ють короткострокові активи — з терміном обігу до 1 року, середньо-строкові — від 1 до 4—5 років та довгострокові — від 4—5 до 10 і більше років. Довгострокові фінансові активи з терміном обігу більше 10 років також мають скінченний термін обігу. Так, у США макси­мальний термін обігу 100 років мають боргові зобов’язання, випущені компанією Уолта Діснея в 1993 p., мінімальний термін обігу мають одноденні казначейські векселі.

Як правило, поняття строковості пов’язують з інструментами боргу, хоча існують боргові інструменти «до вимоги», коли кредитор має право вимагати повернення боргу в будь-який час (наприклад, ощадні депозити «до запитання»). Акції, що є інструментами власності, нале­жать до безстрокових фінансових активів.

Ліквідністюактиву називають можливість швидкого перетворен­ня його на готівку без значних втрат. Поняття ліквідності насампе­ред пов’язують з фактом обігу активу на ринку незалежно від того, чи це державне боргове зобов’язання, облігація або акція. На високорозвинених фінансових ринках перебувають в обігу високоліквідні активи, на ринках, що перебувають на різних стадіях формування та розвитку, — часто знаходяться в обігу низьколіквідні та досить ри­зикові активи. Як правило, чим вищий ранг ринку, на якому має обіг фінансовий актив, тим більш ліквідним є цей актив. Різні категорії фінансових активів, що перебувають в обігу на одному ринку, мають різний ступінь ліквідності. Так, акції вважаються менш ліквідними, ніж облігації, довгострокові цінні папери — менш ліквідними, ніж короткострокові, корпоративні цінні папери — менш ліквідними, ніж державні. Найліквіднішими в багатьох країнах вважаються високонадійні державні цінні папери, які забезпечують інвесторам мінімаль­ний для певного ринку рівень доходу.

Дохід по активувизначається очікуваними грошовими потока­ми по ньому, тобто очікуваними процентними, дивідендними виплата­ми, а також сумами, отриманими від погашення чи перепродажу фінансового активу іншим учасникам ринку. Очікуваний грошовий потік може бути більш або менш визначеним як у часі, так і за величиною, що обумовлюється невизначеністю величини та часу надхо­дження окремих платежів. Для таких активів, як облігації з фіксо­ваним купоном, величина очікуваного грошового потоку досить ви­значена, для простих акцій — це менш визначена величина, оскіль­ки майбутні дивідендні виплати залежать від результатів діяльності акціонерного товариства.

Розрізняють два основних види доходу по фінансовому активу: дохід від володіння та дохід від перепродажу активу на вторинному ринку. Дохід від володіння борговим зобов’язанням з плаваючою ставкою коригується ринком незалежно від того, існує чи не існує вто­ринного ринку таких зобов’язань. Дохід від володіння борговим зобо­в’язанням з фіксованим купоном визначається ставкою купону, як­що це зобов’язання не перебуває в обігу на вторинному ринку і коригу­ється ринковою ціною при його перепродажу на ринку. Дохід по акції розраховується на основі певних припущень щодо розміру очікуваних дивідендів. Оскільки майбутній розмір дивідендних виплат залежить від багатьох чинників, навіть в умовах стабільної діяльності корпо­рації та стабільної дивідендної політики визначення очікуваного доходу по акції є в більшості випадків досить складним завданням.

Читать еще:  Рынок труда в испании

Дохідність фінансового активу розраховується, як правило, у ви­гляді річної процентної ставки. Розрізняють номінальну та реальну ставку доходу. Номінальна ставка доходувідображає в грошовому вираженні дохід, отриманий з однієї грошової одиниці вкладень, тобто абсолютний дохід, отриманий від інвестування коштів у фінансовий актив, абсолютну плату за використання коштів. Реальна ставка доходудорівнює номінальній ставці доходу за вирахуванням темпів інфляції. Визначення ставки доходу від володіння фінансовим ак­тивом здійснюється з урахуванням часового чинника і грунтується на оцінці очікуваних грошових потоків по цьому активу. Очікува­ний рівень доходу від володіння борговим зобов’язанням розрахо­вується на основі купонних виплат, номінальної вартості та часового періоду до погашення фінансового активу. При цьому очікуваний рівень доходу по конкретному зобов’язанню відповідає ринковій до­хідності подібних зобов’язань, що в цей момент перебувають в обігу на ринку. Щодо очікуваної дохідності акції, то вона, як правило, ви­значається на основі очікуваних у майбутньому дивідендних виплат та нескінченного часового інтервалу.

Понятие и отличительные особенности финансовых активов

Финансовые активы – это имущество компании, не имеющее реальной физической формы, ценность которого определяется условиями договора, заключенного между покупателем и продавцом. Эти условия могут быть как индивидуальными, если имеет место подписание двустороннего договора (например, договора займа), так и стандартными – если речь идет об обращении инструментов, наличие обязательных реквизитов которых определяется действующим законодательством.

К финансовым активам относятся:

 • деньги в наличной и безналичной форме;
 • долевые и долговые ценные бумаги: акции, облигации, векселя;
 • производные финансовые инструменты;
 • вклады в уставный капитал других компаний;
 • банковские депозиты;
 • выданные компанией кредиты и займы;
 • дебиторская задолженность.

Главная отличительная особенность финансовых инструментов – их виртуальная форма. Они не имеют реального физического выражения, а существуют исключительно в виде записей по счетам бухгалтерского баланса.

Нередко такие активы называют инвестициями, но это не верно. Инвестиции – это реальные вложения в основной капитал или нематериальные активы компании. Также имеют место и нефинансовые капиталовложения (например, знаниями, умениями, навыками). Финансовые активы – это исключительно денежные вложения и только с целью получения дополнительной прибыли, что не обусловлено производством нового продукта.

Например, если руководство металлургического завода на свободные деньги покупает акции «Газпрома» — это вложения в финансовые активы. А если приобретает новое оборудование – это инвестиции. Исключением будут финансовые активы коммерческого банка. Для него деньги и финансовые инструменты и есть основной капитал. Именно поэтому применительно к подобным структурам нет различия между финансовыми активами и инвестициями.

Основные свойства финансовых активов:

 1. Они не имеют реальной физической формы.
 2. Представляют собой требования, которые могут быть обращены на реальное имущество экономических субъектов, выпустивших тот или иной актив: эмитентов акций и облигаций, заемщиков по кредитному договору.
 3. Имеют под собой правовую основу. Порядок их возникновения, обращения и погашения строго регламентируется действующим законодательством.
 4. Характеризуются определенной степенью ликвидности, то есть способностью обращаться в денежную форму.
 5. Риск того, что владелец не сможет получить назад вложенные деньги.

Классификация и виды

Все финансовые активы могут быть классифицированы по нескольким признакам.

По степени ликвидности различают:

 1. Высоколиквидные. Деньги и активы, которые могут быть превращены в денежную форму без существенных потерь стоимости в очень короткий срок: например, ценные бумаги, активно торгующиеся на организованном рынке.
 2. Ликвидные. Активы, которые могут быть превращены в денежную форму. Но для этого нужно время. Кроме того, этот процесс может быть связан с определенными расходами. К ним относятся ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке, но имеющие невысокие объемы торгов, векселя, дебиторская задолженность, банковские вклады.
 3. Неликвидные активы. Собственник практически не имеет возможности их продать или погасить. Этот процесс либо невозможен в принципе, либо связан со значительными потерями в стоимости. Это ценные бумаги, не обращающиеся на организованных рынках или не имеющие реальных котировок, безнадежная дебиторская задолженность.

По срокам обращения бывают:

 1. Краткосрочные. Со сроком погашения или предполагаемой продажи до 12 месяцев. Входят в состав оборотных активов.
 2. Долгосрочные, срок погашения которых превышает 12 месяцев. Входят в состав внеоборотных активов (подробнее: о вложениях во внеоборотные активы).

Исходя из механизма получения дохода различают:

 1. С неопределенным доходом. К ним относятся акции и производные финансовые инструменты, по которым прибыль формируется за счет роста курсовой стоимости. Заранее ее размер определить невозможно.
 2. Финансовые инструменты с фиксированным доходом. Это облигации, векселя, банковские депозиты, процентные займы. В этом случае размер потенциальной прибыли определяется исходя из условий договора, индивидуального или публичного.
 3. Инструменты, не приносящие доход. К ним относятся деньги на счетах и дебиторская задолженность.

Возможны варианты, когда финансовые активы приносят своему владельцу два вида дохода: фиксированный и неопределенный.

Держатели акций получают дивиденды (размер которых можно приблизительно рассчитать исходя из сложившейся статистики) и прибыль (или убыток) от роста рыночной стоимости, рассчитать которую заранее невозможно. Владельцы облигаций получают купон (процентный доход, размер которого определяется в момент выпуска ценной бумаги), но также могут получить и положительную курсовую разницу, если цена облигации вырастет.

Исходя из цели приобретения финансовые инструменты делятся на:

 1. Инвестиционные. В них деньги вкладывают для того чтобы получить гарантированный доход по истечении заранее известного, как правило, длительного промежутка времени. Это банковские вклады, векселя, облигации, акции с оптимальным соотношением дивидендной доходности и рыночного риска.
 2. Спекулятивные. Их приобретают на относительно короткий срок с целью продать по более высокой цене. Как правило, это ликвидные акции, обращающиеся на организованном рынке, и иностранная валюта.
 3. Транзакционные, главное назначение которых – обеспечивать текущую деятельность компании. В качестве приятного дополнения может стать небольшой доход. К ним относятся деньги на счетах, краткосрочные банковские депозиты, дебиторская задолженность, векселя, оформленные в счет оплаты за поставленную продукцию.

В зависимости от порядка отражения в бухгалтерском учете:

 1. Оцениваемые по справедливой стоимости. Такой порядок применяется к активам, целью приобретения которых является их последующая перепродажа.
 2. Оцениваемые по амортизационной стоимости. Этот подход используется в случае если актив планируется удерживать до погашения или до окончания срока действия договора.
 3. Оцениваемые по номинальной стоимости. Их цена со временем не изменяется.

Особенности оценки стоимости и учета

Порядок отражения операций с финансовыми активами, предусмотренный российским законодательством, максимально приближен к международным стандартам. Это вполне логично. Ведь для того чтобы компания могла совершать сделки за пределами Российской Федерации, она должна говорить со своими партнерами на «одном языке».

Финансовые активы отражаются на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 58 «Финансовые вложения», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». В бюджетных учреждениях и банках используется свой план счетов.

Все финансовые активы можно разделить на три группы:

 1. Учитываемые по номинальной стоимости.
 2. Учитываемые по справедливой стоимости.
 3. Учитываемые по амортизированной стоимости.

Первая группа — это деньги. Сколько есть у компании средств на расчетном счете, столько и отражается по счетам бухгалтерского учета. Они не приносят дохода, риск потерь по ним минимален, стоимостная оценка со временем не меняется.

Справедливая стоимость

Во вторую группу входят активы для торговли:

 1. Финансовые инструменты, предназначенные для краткосрочного инвестирования.
 2. Инструменты, являющиеся частью портфеля, находящегося в активном персональном управлении. Цель компании – купить, быстро продать и получить дополнительную прибыль.
 3. Производные финансовые инструменты.
Читать еще:  Демидовские заводы на урале

Также к этой группе относят активы, которые в момент принятия к учету признаются компанией как оцениваемые по справедливой стоимости с отнесением их стоимостной оценки на операционную прибыль или убыток (активы для продажи).

Очень важно, чтобы у компании была возможность определить справедливую цену. Под ней подразумевается сумма, которую предприятие может получить при продаже актива в результате заключения сделки на общих условиях между хорошо информированными заинтересованными в этой сделке сторонами.

В качестве справедливой цены, согласно МСФО, признаются котировки активного рынка, который удовлетворяет следующим условиям:

 • активы, обращающиеся на таком рынке, однородны (условия их выпуска и обращения стандартизированы);
 • в любой момент времени любой участник способен найти контрагента для заключения сделки;
 • информация о заключаемых сделках (объем, цена, условия расчетов) находится в открытом доступе.

Компания самостоятельно определяет рынок, цены которого будут приняты в качестве справедливых вне зависимости от того, где реально она заключает свои сделки. Например, акции можно купить на ММВБ, а оценивать их по ценам РТС, при условии, что к ней у компании тоже имеется технический доступ.

Пример. 24 сентября компания купила 100 акций ОАО «Газпром» по 146 руб. В балансе это будет выглядеть следующим образом:

Дт 76 Кт 51 14 600 руб. – перечисление средств в оплату за акции;

Дт 58 Кт 76 14 600 руб. – постановка акций на баланс.

31 декабря цена одной акции ОАО «Газпром» на ММВБ составила 154 руб. Значит, прибыль компании – 8 руб. на одну акцию. В случае учета актива по справедливой стоимости будут сделаны следующие проводки:

Дт 58 Кт 91 800 руб. – отражена положительная переоценка акций.

Если же цена акций упадет до 132 руб., будет отражен убыток:

Дт 91 Кт 58 1 400 руб.

При этом на счете по учету финансовых вложений всегда будет отражаться текущая рыночная стоимость акций. Результат, как положительный, так и отрицательный, включается в состав операционной прибыли (убытка).

Учет амортизации

К третьей группе относятся:

 1. Активы, удерживаемые до погашения.
 2. Активы для продажи.
 3. Векселя, займы и депозиты.

Главная особенность активов, удерживаемых до погашения – они имеют заранее определенный срок предъявления, в течение которого держатель актива получает фиксированные платежи. Яркий пример – корпоративные и государственные облигации. Важным обстоятельством является то, что у компании не должно быть намерения избавиться от актива до момента его погашения. Такие вложения оцениваются исходя из амортизированной стоимости.

Амортизированная стоимость рассчитывается по формуле:

А = СТп – В +(-) А + (-) К – Р, где

А – амортизированная стоимость;

СТп – стоимость актива или обязательства в момент постановки на баланс;

В – выплаты по основному долгу;

А – амортизация, рассчитываемая по эффективной ставке;

К – курсовая разница, формирующаяся в результате изменения рыночной стоимости инструмента (если таковая имеется);

Р – резерв на обесценивание.

Если компания продаст актив, отнесенный к категории удерживаемых до погашения, задолго до окончания срока его обращения, она не сможет в дальнейшем формировать портфель «до погашения». Оставшиеся активы должны быть отнесены в категорию «для продажи».

Категория «активы для продажи» часто используются российскими компаниями. Наш фондовый рынок молодой, надежных компаний, имеющих многолетнюю положительную историю привлечения капитала, не так много. Поэтому инвесторы редко могут сказать с уверенностью, что они готовы держать у себя на балансе тот или иной актив до погашения (срок которого наступит через 3, 5, а то и 10 лет).

Активы для продажи при желании могут быть проданы в любой момент, если это оправдано, исходя из сложившейся ситуации на финансовом рынке, или обусловлено внутренними причинами (кассовые разрыва, убытки и т. д.). Их оценку можно производить по справедливой стоимости, по амортизированной, а также сочетая эти два подхода: отражать переоценку и дисконтировать будущие гарантированные платежи. Финансовый результат при этом учитывается при расчете собственного капитала компании.

Векселя, займы и депозиты также отражаются в учете по амортизированной стоимости. При этом не важно, сама ли компания является кредитором, или она просто выкупила задолженность у третьих лиц.

Бухучет для начинающих: что такое финансовые активы

Активы предприятия могут быть не только материальными или нематериальными, но и финансовыми. В этой статье рассмотрено, что это — финансовые активы , а также основы учета финансовых активов.

Как таковое понятие финансового актива действующим российским законодательством и подзаконными актами не дано. Оно больше раскрывается через виды финансовых активов.

Основные формы финансовых активов

Согласно его п. 11, основные виды финансовых активов такие:

 • денежные средства;
 • долевые инструменты других организаций;
 • предусмотренное договором право на получение денежных средств или иного финансового актива от другой организации или на обмен финансовыми активами (обязательствами) с другой организацией на условиях, потенциально выгодных для организации;
 • договор, расчеты по которому будут или могут быть осуществлены собственными долевыми инструментами, при соблюдении определенных условий.

В последнем случае договор может быть:

 • непроизводным инструментом — по нему организация обязана или может стать обязанной получить переменное количество своих собственных долевых инструментов;
 • производным инструментом — расчеты по нему будут или могут быть проведены иным способом, чем путем обмена фиксированной суммы денег или другого финансового актива на фиксированное количество собственных долевых инструментов организации.

Кроме того, виды финансовых активов приводит п. 8 ст. 142.1 Налогового кодекса РФ , которая регулирует автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами и территориями. Согласно ей, финансовые активы это:

 • денежные средства;
 • ценные бумаги;
 • производные финансовые инструменты ;
 • доли участия в уставном (складочном) капитале юрлица или доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица;
 • права требования из договора страхования;
 • любой иной финансовый инструмент, связанный с указанными видами финансовых активов.

Отметим, что в России для большинства компаний финансовые активы — это денежные средства и дебиторская задолженность.

Организация бухгалтерского учета финансовых активов

В отношении дебиторки организация учета финансовых активов основана на использовании следующих основных синтетических счетов (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н):

 • 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
 • 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
 • 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
 • 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
 • 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;
 • 75 «Расчеты с учредителями»;
 • 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.

Данные о дебиторской задолженности отражают на счетах учета этих финансовых активов, связанных с расчетами, согласно условиям договоров и подтверждают результатами инвентаризации.

Дебиторку с прошедшим сроком исковой давности, а также другие невозможные к взысканию долги списывают с бухучета на основании (п. 77 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н):

 1. Результатов инвентаризации.
 2. Письменного обоснования.
 3. Приказа руководителя

Финансовые активы: полный анализ

Финансовые активы (ФА) – это ресурсы организации, состоящие из наличных и безналичных денежных средств, выраженных в иностранной и национальной валюте, акций, облигаций и иных финансовых инструментов, принадлежащих предприятию на праве собственности.

Состав финансовых активов

Принято считать, что к финансовым активам относятся деньги и задолженность покупателей за полученный товар. На самом деле в состав ФА также включаются финансовые инструменты, предназначенные для получения прибыли.

Не относятся к ФА полученные авансы, дебиторская задолженность по налоговым обязательствам, а также задолженность, расчеты по которой будут произведены не деньгами, а иными способами – товарами или услугами.

Классификация финансовых активов

Для управления ФА предприятие классифицирует их по различным признакам.

1. По степени ликвидности

В первую очередь финансовые активы предприятия классифицируются по степени ликвидности – способности преобразовываться в наличные деньги. По данному признаку они делятся на 4 категории:

 • абсолютно ликвидные – к ним относятся наличные в кассе и средства на банковских счетах
 • высоколиквидные – которые могут быть преобразованы в деньги в кратчайшие сроки. Например ценные бумаги, активно торгующиеся на бирже
 • ликвидные – для их трансформации в деньги нужно некоторое время, например, облигации
 • неликвидные – их либо невозможно реализовать совсем, либо при этом они теряют значительную часть первоначальной стоимости. Например, дебиторская задолженность, невозможная к взысканию
Читать еще:  Врачи узких специальностей список

2. По сроку действия

По этому признаку выделяют краткосрочные и долгосрочные ФА. В первую группу включают ФА, срок обращения которых не превышает 1 год. Во вторую – со сроком использования свыше 1 года.

Краткосрочные финансовые активы включают в себя деньги и текущие задолженности покупателей. В состав долгосрочных ФА включаются финансовые вложения, ценные бумаги и задолженность с длительным периодом погашения.

3. По целям использования

В зависимости от целей, для которых был приобретен ФА, выделяют:

 • инвестиционные – приобретенные для получения дополнительной прибыли
 • спекулятивные – приобретенные для получения разового дохода от реализации по более высокой цене
 • транзакционные – используемые для обслуживания договоров, не приносящие самостоятельного дохода

4. По виду дохода

ФА, как и другие виды активов, могут приносить доход компании. По виду дохода финансовые активы предприятия делятся на следующие группы:

 • с гарантированным доходом, например, облигации
 • с неопределенным доходом, например, акции
 • без дохода, например, деньги в кассе

Один и тот же финансовый актив, в зависимости от способа использования, может относиться к различным группам дохода. Например, облигация имеет купон, который является гарантированным доходом, так как он устанавливается в момент выпуска ценной бумаги. Между тем владелец облигации также может получить неопределенный доход при продаже ее до погашения с премией, если возникнет такая рыночная ситуация.

Учет финансовых активов

В бухгалтерии учет ФА ведется в отдельности по каждому виду актива. Для учета наличных и безналичных денег, а также инвестиций используются счета раздела V плана счетов бухгалтерского учета. Расчеты с контрагентами отражаются на счетах раздела VI. Учет ведется по каждому контрагенту отдельно.

ФА учитываются на предприятии по одному из видов стоимости:

номинальной

справедливой

амортизированной

По номинальной стоимости в учете отражаются деньги. Например, покупатель внес в кассу оплату за товар в сумме 1 000 рублей. По счету «50 — касса» отражается поступление 1 000 руб.

По справедливой стоимости учитываются финансовые вложения и долевые ценные бумаги. Например, компания купила 100 акций по 200 рублей и отразила их на счете «58 – финансовые вложения» в сумме 20 000 руб. Через год стоимость акций увеличилась до 230 рублей. В таком случае в учет должна быть внесена корректировка, а общая стоимость финансовых вложений увеличена до 23 000 рублей.

По амортизационной стоимости учитываются долговые финансовые инструменты. Например, компания приобрела ОФЗ на сумму 10 000 р. и отразила на счете «58». При каждом погашении купона остаточная стоимость финансового инструмента на счете должна уменьшаться на размер полученной выплаты.

В отчетности ФА отражаются в активе баланса. При этом они могут попасть как в категорию оборотных, так и в раздел внеоборотных активов.

Финансовые оборотные активы являются краткосрочными. Они относятся к классу абсолютно ликвидных или высоколиквидных активов.

Финансовые внеоборотные активы относятся к долгосрочным. В их состав включают ликвидные и неликвидные ФА. Чем выше в балансе расположен ФА, тем меньше степень его ликвидности.

ФА в балансе отражаются по тому же виду оценки, что и в учете. То есть, если на депозите у предприятия хранится 80 миллионов рублей, то и в учете по счету «51 – расчетный счет» отражается 80 млн., и в балансе по строке «денежные средства и их эквиваленты» будет отражено 80 млн.

Анализ финансовых активов

ФА организации анализируются по данным, содержащимся в ежегодной финансовой отчетности. Для оценки деятельности компании проводится горизонтальный анализ, или анализ динамики. Он отражает изменение финансовых активов за анализируемый период.

Для изучения динамики из показателя отчетного периода вычитается значение предыдущего. Таким образом вычисляется абсолютное число. Для расчета относительного показателя, на сколько процентов увеличился/уменьшился каждый ФА, нужно значение текущего периода поделить на предшествующий.

Финансовые активы

Виды финансовых активов

В общем смысле финансовые активы — это то, что можно обменять на деньги или на иные более выгодные финансовые активы. Основные виды ФА:

 • оцениваемые по справедливой стоимости, обращающиеся на рынке. Ожидаемый доход от таких инвестиций — от роста курса ценных бумаг, дивиденды, проценты, курсовые разницы;
 • долговые в виде облигаций, векселей и им подобных с условием «до погашения» и фиксированными выплатами и сроком погашения. Ожидаемый доход — проценты, дисконтный доход, курсовые разницы;
 • займы с доходом в виде процентов и курсовых разниц;
 • дебиторская задолженность, кроме полученных авансов, расчетов с работниками и бюджетом. Доходом являются выручка от реализации продукции, курсовые;
 • денежные средств и их эквиваленты с доходом в виде процентов на остатки на счетах, курсовые.

Классификация

По способу учета ФА разделяют на оцениваемые по:

 • амортизационной стоимости для активов, которые удерживаются для получения денежных потоков в соответствии с договором. Рассчитывается как дисконтирование будущих денежных поступлений в течение всего срока действия ФА. Представляет собой стоимость, которую компания получит в случае, если будет держать актив до погашения;
 • справедливой стоимости, то есть по той, которую компания может получить от реализации актива между участниками рынка.

По целям приобретения и использования:

 • инвестиционные — это те, целью которых является получение прибыли в долгосрочной перспективе в виде дивидендов, процентов, увеличения справедливой стоимости, например, финансовые активы, удерживаемые до погашения;
 • спекулятивные — их цель заключается в получении прибыли от вложений в коротком периоде от изменения процентных ставок, курсов валют;
 • трансакционные, которые используются для обслуживания сделок: дебиторка; векселя, чеки; денежные средства, краткосрочные депозиты в банках.

По уровню и гарантированности дохода разделяют ФА:

 • с неопределенным доходом, например долевые и производные инструменты;
 • приносящие гарантированный доход, например долговые инструменты;
 • не приносящие дохода — денежные средства и дебиторская задолженность.

По сроку обращения:

 • долгосрочные, обращающиеся более года, например бессрочные финансовые инструменты с неустановленным сроком погашения (акции);
 • краткосрочные, обращающиеся до года, например денежные средства и их эквиваленты: дебиторка покупателей и заказчиков, векселя к получению.

По уровню ликвидности:

 • низколиквидные — это долгосрочные инвестиции, например долгосрочная дебиторка;
 • ликвидные — это краткосрочные инвестиции: краткосрочная дебиторка; векселя к получению;
 • высоколиквидные, к которым относятся денежные средства и их эквиваленты.

Оценка финансовых активов может осуществляться по одной из следующих стоимостей в зависимости от классификации ФА:

 • по первоначальной для инвестиций в долевые инструменты без рыночных котировок, справедливая стоимость для которых не может быть достоверно определена для основных средств, кроме офисной недвижимости. Фактически это сумма уплаченных за актив денежных средств (их эквивалентов), включая затраты по сделке;
 • по справедливой для ФА, информация о рыночных ценах сделки для которых недоступна. Базируется на методах дисконтирования денежных потоков, на данных об аналогичных операциях в рыночных условиях и т. д.;
 • по амортизационной, то есть в сумме, в которой ФА оценен при первоначальном признании за вычетом платежей по основной сумме долга, скорректированной на накопленную амортизацию.

Как видно из статьи, учет ФА во многом зависит от правильной их классификации. В некредитных финансовых организациях (НФО) ФА занимают основную позицию. Поэтому напомним для большинства таких организаций, что с 2017 г. Банком России введены отраслевые стандарты бухучета. По ряду организаций такие стандарты введены с 2020 года, например, для профучастников рынка ценных бумаг, клиринговых компаний, управляющих компаний ПИФов и НПФ и др.

Учитывая, что на сегодняшний день переходные положения с РСБУ на отраслевые стандарты отсутствуют, составлять отчетность таким организациям нужно будет ретроспективно, то есть как минимум сопоставив текущие показатели с аналогичными за предыдущий год.

Источники:

http://studopedia.ru/13_124814_viznachennya-i-vidi-finansovih-aktiviv.html
http://finansy.guru/biznes/uchet-analiz/finansovye-aktivy.html
http://www.klerk.ru/buh/articles/491045/
http://investprofit.info/financial-assets/
http://ppt.ru/art/buh-uchet/fin-activi

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector